G.S.I

Galcon Smart Irrigation « G.S.I בקר השקיה חכם מבוסס אינטרנט בתקשורת סלולרית, לניהול יעיל
ולחסכון במים ובעלויות תפעול.
• מבוסס תקשורת סלולרית עם עלויות DATA נמוכות ואפשרות לחיבור את’רנט.
• נוח להתקנה על-ידי המשתמש, בחוץ או בתוך ארון השקיה.
• בקר ה- DC: יכולת עבודה עם סוללות )עד 12 מגופים +ראשי) או באופן מקוון ( Online).
• בקר ה- AC: יכולת עבודה בחיבור לחשמל )עד 24 מגופים(.
• ניהול, שליטה, בקרה ומעקב מכל מחשב ללא צורך בהתקנת תוכנה.
• רמות הרשאה על-ידי שם וסיסמא.
• תאימות למגופים קיימים.
• עדכוני תוכנה מרחוק על-ידי תקשורת סלולרית (OTA – Over The Air).
תכונות הבקר: • בקרת פריצת מים. • מערך התראות בזמן אמת לדואר אלקטרוני. • ממשק גרפי חדש ומתקדם. • מערך דוחות מפורט: יומני השקיה, צריכת מים. • שמונה תכניות השקיה )סדרות( ללא הגבלה על מספר התחלות ביום. • השקיה לפי סוגי צמחיה ושינוי משטר השקיה באחוזים. • שליטה על ברז דישון. • אפשרות לסגירת השקיה בתאריכים קבועים מראש. • יכולת תכנות מקומי של הבקר באמצעות מסך. • קריאת מדי מים. • אנטנה פנימית. • הפעלת מגופים במקביל או בסדרה. בקרוב: • אפליקציית סמארטפון. • השקיה מבוססת התאיידות (ET).